1 Kascheev Alexandr 0 0 1455 2 Ivlev Ivan 0 1217 1477 3 Kostyunin Andrey 0 1237 1196 4 Ershov Denis 0 0 1057 5 Diyachenko Maxim 0 0 1346 6 Kuzmichev Ivan 0 1747 1767 7 Kuzmichev Nikolay 0 1451 0 8 Arzhanova Mariya 1002 1114 1504 9 Tuktarov Tagir 1181 1316 1423 10 Tkacheva Dariya 1187 1301 1368 11 Tuktarov Nail 1408 1407 1528 12 Kozlov Iliya 1859 1861 1883 13 Smirnov Alexandr A. 2136 2199 2222 Полная таблица